Notulen Algemene ledenvergadering 14 april 2020

Agenda

Verslag over 2019 en eerste kwartaal 2020

Thema voor 2020 De vierde industriele revolutie.

Zeer succesvol evenement op 12 februari met uitreiking VPV Rotterdamprijs aan VNAB en lezing door Paul de Ruijter.      80+ deelnemers

ALV met presentatie Cisco Barao

Bijeenkomst 4 juni met Harry Langevoort en Justin Scheele            70+ deelnemers

Bijeenkomst 19 november met Jolanda Sappelli                              70+ deelnemers

Geen VPV Rotterdamprijs in 2019

Voorjaarsevenement 2020 verplaatst in verband met Corona crisis.

Aanbevelingen

Zowel penningmeester als de kascontrole commissie adviseren om:

  • Het negatieve resultaat per enig jaar niet meer te laten zijn dan 10% van het eigen vermogen.
  • Het zogenaamd minimaal weerstandsvermogen te hanteren. Vermogen dat tenminste aanwezig moet zijn. Voorstel is 15K.

Samenstelling bestuur

Esther van de Graaf is tussentijds afgetreden als bestuurslid/penningmeester.

Marc Liebers is bereid gevonden deze taak weer op zich te nemen.

Dit jaar gaan we op zoek naar een nieuwe invulling van deze taak.