De VPV Rotterdam Prijs

De VPV Rotterdam-prijs wordt jaarlijks toegekend aan degene die werkzaam is of woont in de regio Rotterdam en in een jaar een bijzondere prestatie heeft geleverd ten behoeve van het verzekeringsbedrijf. Als bijzondere prestatie wordt tevens beschouwd de in een reeks van jaren geleverde bijdrage. Onze leden en het bestuur kunnen kandidaten voordragen voor de prijs.

De prijs omvat een wisselprijs, een blijvend aandenken en een besteding van een bedrag van € 1.000,- aan een goed doel. De prijs wordt toegekend door een commissie die bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van het verzekeringsbedrijf in de regio Rotterdam. 

 

Commissieleden VPV Prijs

Het bestuur is zeer verheugd met de volgende commissieleden:
De heer A.A. Meijburg
De heer B. van Uden
De heer A.J.A.M. Evers
De heer Ch. P.J. Veels
De heer R.W.M. van Alphen
Mevrouw M. Bruinzeel-Tak

De uitreiking zal plaatsvinden tijdens een van onze bijeenkomsten, doorgaans in het najaar.

 

Al onze leden roepen wij op om kandidaten voor te dragen voor deze prijs.
U kunt de naam, adres en motivatie van de voordracht insturen naar ons postadres of via ons e-mailadres info@vpvrotterdam.nl

Liaison bestuur VPV Rotterdam (t/m 2018): Tom Egbers. Nu: Bjorn Bierhaalder.

Prijs in afgelopen jaren

2020 Er is een persoon genomineerd, door Corona is de uitreiking uitgesteld.

2019 Niet uitgereikt

2018 VNAB

2017 Hugo Borst

2016 Mop van Tiggele

2015 Ivo Rozendal

2014 Chris Oomen

2013 Saskia van Dijke

2012 Willem Vreeswijk

2011 Han Wansink

2010 Niet uitgereikt

2009 Gerard van Ommeren

2008 Niet uitgereikt

2007 Kees Krijgsman

2006 Dirk Richters

2005 Wim Dees

2004 Gerard Kamphuisen

2003 Peter Hamerslag

Uitreiking VPV Rotterdamprijs 2018

Datum: 12 Februari 2019

Prijs 2018

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de prijs gaat deze niet naar een persoon, maar naar een initiatief vanuit een organisatie. De commissie heeft lang bij dit voornemen stil gestaan om uiteindelijk een weloverwogen besluit te nemen. Uiteraard in goede afstemming met het bestuur van VPV Rotterdam.

 12 februari VPV meeting


Uitreiking VPV Rotterdamprijs 2015

Datum: 30 oktober 2015

De VPV Rotterdamprijs is in 2015 uitgereikt aan Ivo Rozendal, die in 2015 cum laude afstudeerde aan de Erasmusuniversiteit, waar hij de masteropleiding Aansprakelijkheid en Recht volgde. Ivo werkt op dit moment bij Nauta Dutilh in Rotterdam.

 

Uitreiking VPV Rotterdamprijs 2014

Datum: 20 novemvber 2014

De VPV Rotterdamprijs 2014 is uitgereikt aan de heer Chris Oomen, voorzitter van de Raad van bestuur van de in Schiedam gevestigde zorgverzekeraar DSW. De heer Oomen geeft leiding aan 'de grootste van de kleine zorgverzekeraars', die hij een duidelijke plaats heeft bezorgd in de verzekeringsmarkt.

Hij krijgt regelmatig aandacht in de media en valt daarbij op door consistentie in visie en doen en laten. Ook dit jaar was hij in het nieuws over o.a. de aandacht die hij heeft over zorgfraude en de structuur van - en concurrentie in de nederlandse zorgverzekeringsmarkt. Opvallend is dat hij daarbij het belang van de klant centraal stelt.

 

Eén van zijn uitspraken luidt dan ook: "ik spreek de waarheid, ook als het mijzelf niet goed uitkomt"


Uitreiking VPV Rotterdamprijs 2013

Datum: 14 november 2013.

De VPV Rotterdam prijs 2013 is uitgereikt aan mevrouw Saskia van Dijke, werkzaam bij Van Traa Advocaten in Rotterdam. Saskia schreef een actueel, lezenswaardig en inhoudelijk zeer interessante scriptie in het kader van haar masteropleiding aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. De scriptie handelt over de verzekerbaarheid van het overstromingsrisico in Nederland. Een onderwerp dat politiek en vanuit de verzekeringsoptiek tot stevige discussies leidt. De scriptie wordt tevens opgenomen in een uitgave van de reeks “Jonge Meesters” in het boek “Politiek en privaatrecht” uitgegeven door Boom Juridische Uitgevers.

De commissie is na lezing en beoordeling tot de conclusie gekomen dat deze scriptie een belangrijke bijdrage levert aan het opnieuw op de agenda zetten van deze problematiek en zinnige zaken benoemt en zo de mogelijkheid vergroot tot het vinden van een oplossing. Het is goed dat zij de wel of niet verzekerbaarheid opnieuw aan de kaak stelt nu na verschillende eerdere mislukte pogingen. Hebben de politiek en verzekeraars hebben tot nu gefaald of is het echt een mission impossible? 

 

Naast verplichtingen heeft een land vrijheid van handelen hoe om te gaan met de gevolgen van overstroming voor de gezondheid van de mens, het milieu,het culturele erfgoed en de economische bedrijvigheid.

Uitreiking VPV Rotterdamprijs 2012

Datum: 3 augustus 2012

 

De VPV Rotterdam prijs 2012 is uitgereikt aan de heer Willem Vreeswijk, hoofdredacteur van het vaktijdschrift VVP (van Nijgh Periodieken uit Schiedam). Willem zet zich naast zijn hoofdredacteurschap vanuit een oprechte overtuiging in voor een betere financiële wereld en neemt daartoe concrete initiatieven. Hij Heeft dat ook het afgelopen jaar gedaan, is (geheel vrijwillig en grotendeels onbezoldigd) betrokken bij het wel en wee van de verzekeringsbedrijfstak en doet meer dan er alleen over schrijven.

Willem heeft vorig jaar het New Financial Forum opgericht. Een platform dat krachten, ideeën en best practices bundelt van mensen uit de bedrijfstak die een concrete bijdrage willen leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector. Willem heeft een webportal ingericht, het New Financial Magazine geïntroduceerd en een aantal bijzondere en inspirerende bijeenkomsten georganiseerd. Doelstellingen: het zichtbaar maken van een positieve beweging, onderlinge versterking en het herstel van reputatie en trots. 


Uitreiking VPV Rotterdamprijs 2011

Datum: 15 maart 2011

De VPV Rotterdam prijs 2011 is uitgereikt aan Prof. Han Wansink, bijzonder hoogleraar Verzekeringsrecht van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

 

Daarnaast is hij onder meer voorzitter van de Vereniging voor Verzekeringswetenschappen en
rechter plaatsvervanger bij de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam.
Hij schreef bovendien, vaak samen met anderen, vakliteratuur voor onze branche.

Uitreiking VPV Rotterdamprijs 2009

Datum: 17 november 2009

De VPV Rotterdam prijs 2009 is uitgereikt aan de heer G. van Ommeren, directeur van Schouten Insurance International.

Gerard van Ommeren ontvangt de prijs voor zijn jarenlange inzet voor de verzekeringsbranche . Hij heeft ervoor gezorgd dat zijn bedrijf Schouten Insurance International uitgroeide tot een van de twee topspelers op het gebied van beroepsaansprakelijkheidverzekeringen.

In de toespraak roemde Ad Evers de CV van Gerard van Ommeren. Op 26 jarige leeftijd begonnen bij Schouten assurantien en in 1996 eigenaar geworden.Daarnaast is Gerard directeur geweest van SOS hulp en commissielid bij de NVA.

De rotterdamse beurs kende Gerard als zijn broekzak en de beurs kende Gerard.

Gerard wordt geroemd om zijn collegialiteit en doorzettingsvermogen. Vele vakgenoten hebben kunnen profiteren van zijn uitgesproken opvattingen en doorzettingsvermogen.

Gerard wordt gekarakteriseerd als een fijne vent met een grote mond maar een klein hartje.

De VPV Rotterdam prijs is een wisselbokaal en een bedrag van € 1000,- te besteden aan een goed doel.

 

Gerard heeft besloten het bedrag ten goede te laten komen aan de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.(KNRM)


Uitreiking VPV Rotterdam prijs 2006

Datum: dinsdag 21 november 2006

De VPV Rotterdam prijs 2005 is uitgereikt aan de heer mr. D.F. Richters, directeur van W.P. van der Held Assuradeuren B.V. en directeur van de Nederlandsche Glasverzekering Mij de Oudste Anno 1861.

In april 1992 werd hij benoemd tot lid Verbondscommissie Samenloop van het Verbond van Verzekeraars die in 2002 opgegaan is in de Geschillencommissie Schadeverzekeraars. In deze periode heeft bij tevens bestuursfuncties bekleed bij NOGA, VNAB, de Beurscommissie Rotterdam en de examencommissie Gevolmachtigd Agent. Hiernaast heeft hij gedurende vele jaren bestuursfuncties uitgeoefend bij diverse maatschappelijke instellingen op het gebied van cultuur, liefdadigheid en jeugdwerkgelegenheidsprojecten.

 

Tijdens de jaarvergadering ontving Richters een wisselprijs, een blijvend aandenken en een bedrag van € 1.000,- te besteden aan de Stichting "On Wheels" De stichting wil kinderen/jongere en oudere die lijden aan een ernstige spierziekte, zoals Duchenne, in hun korte leven plezier en ontspanning geven in een aangepaste omgeving.